Bolske bratovštine

Bratovštine su bila pobožna društva koja su okupljala građane raznih staleža, brinule se o njegovanju kršćanskog života i promicanju bogoštovlja. Ali, osim vjerskog, imale su i društveni značaj.

U Bolu su u 17. st. bile utemeljene tri bratovštine: presvetog Sakramenta, presvete Ružarije i sv. Nikole. Svaka bratovština imala je svoj pravilnik. Svake godine birale su svoju upravu od 12 ili 14 članova (prokuratori, suci, cenzori, gastaldi, sakristani, pomiritelji, posjetioci bolesnih bratima). U samostanskoj župnoj crkvi imale su svoj oltar i svoje grobnice. Kad im je ponestalo mjesta za ukop u crkvi, samostansko vijeće je 1741. god. udovoljilo njihovoj zamolbi za gradnjom kosturnice u klaustru.

Djelovanje bratovština nije se odnosilo samo na uređenje crkve, na crkvene pobožnosti i međusobno pomaganje bratima, već i na društveni rad, na doprinos za javne potrebe mjesta.
Zabilježeno je da 1802. god. nisu prodale drop od grožđa nego su napravile bevandu za piće radnicima pri uređenju luke. Brinule su se i o uređenju javnog bunara na Martinici.

Bratovština sv. Nikole je 1586. god. završila gradnju svoje kuće na Loži. Na pročelju je postavljen grb njihovog patrona sv. Nikole s natpisom na talijanskom jeziku koji u prijevodu glasi: „Ova zgrada započeta je i završena pod upraviteljstvom bratovštine sv. Nikole, gospodinom Jurjem Borićem, gospodinom Jurjem Petkovićem i gospodinom Jerolimom Radičevićem, ljeta Gospodnjega 1586., prvih dana travnja.“

Boljanin, o. Alfons Petrinčić, župnik od 1882. do 1907. i prosvjetni pregalac, ovu crkvenu kuću dao je u najam za mušku osnovnu školu. Od općine je otkupio dvije ruševne kuće na Stagni gdje je zajedno sa starom crkvenom kućom sagrađena jednokatnica i iznajmljena za žensku osnovnu školu.

Bratovštine je ukinula francuska uprava dolaskom na vlast 1808. godine.
Zabranjeno je ukapanje u crkvama.
Imanja bratovštine presv. Ružarije i sv. Nikole postala su državno vlasništvo, a posjedi presv. Sakramenta ostavljeni su za uzdržavanje crkve.
Nakon pada Napoleona i ponovnom uspostavom austrijske vlasti 1815. god., formira se Crkovinarstvo župne crkve. Ono je postupno otkupilo od države sve oduzete zemlje bratovština.

Talijani su 12. kolovoza 1943. zapalili mnoge kuće u Bolu, među kojima i crkvenu kuću na Loži. Kotarski odbor Brača otkupio je, zgrada je preuređena za potrebe narodne milicije.
Nakon administrativnog ukidanja općine Brač, zgrada je pripala općini Bol.
Izgradnjom potkrovlja, 2021. godine, vraćen je njezin izvorni izgled.
U potpuno lijepo obnovljenu uselili su u veljači 2022. godine predstavnici bolske vlasti i općinske službe.

Neka jin svieti Mikula pomogne čvastvo daržat temun bolskega broda i vodit ga siguro kroz sve vitre i neviere!
Neka jin svieti Onte, njihuov susid, u crikvici koju su Boljani među parvima ugrodili, ne uskroti niti jednu od trinaiest graciji!

 

Bolske bratovštine