Obnova fresaka u lapidariju ispred crkve Sv. Ivana

Regionalni zavod za zaštitu spomenika u Splitu 1983. godine započeo je konzervatorske radove na sakralnom sklopu Sv. Ivana i Teodora u Bolu. O tome dr. sc. Josip Belamarić piše u Konzervatorskom biltenu br. 4 iz studenog iste godine:
„Predromanička crkva podignuta je na visokom nasipu srušenog kasnoantičkog sklopa.
Smiono prebačeni bačvasti svod prve crkve ubrzo je pao pa su predromanički majstori novi svod podigli na dva para slijepih arkada. Iza pilastara u crkvi sačuvale su se freske ornamentalnog karaktera iz prve faze.“

„Statičar Krstulović utvrdio je da je crkva na veoma nepovoljnom terenu i da treba spriječiti njeno proklizavanje prema zapadu. Rješenje je bio kruti disk koji je spriječio proklizavanje crkvice i formirao prostoriju natkrivenu terasom (šematorijem) koja je zaštitila vrlo vrijedne arheološke ostatke na Glavici.
Ispred crkve pronađena je pravokutna kasnoantička prostorija s ostacima fresaka ukrašenih marmoriziranim poljima. U prostoriju je naknadno ugrađena cisterna sa svodom. Pokraj nje su pronađeni dijelovi rimskog vijenca iz 3. stoljeća koji su izvorno pripadali nekoj monumentalnoj građevini, a ovdje priklesani upotrijebljeni su u novoj funkciji.

Tu je prezentiran lapidarij i freske pronađene iza pilastara u crkvici sv. Ivana koje su strapirane sa zidova i prenesene na novu podlogu. One nisu mogle biti prezentirane u crkvici jer bi ih pilastri prekrili.“ (Vanja Kovačić)

 

„Sakralni lokalitet crkvice Sv. Ivana Krstitelja i Teodora na položaju Glavica u Bolu, poznati je arheološki i povijesno-umjetnički lokalitet koji svjedoči kontinuitet postojanja od antike do naših dana.
Ostaci kasnoantičkih fresaka koji su otkriveni u sklopu substrukcije arhitekture crkvice uklapaju se u širi kontekst sakralnog antičkog slikarstva bračkih ranokršćanskih bazilika (Povlja, Lovrečina), a koji zajedno pripadaju salonitanskoj slikarskoj školi. Temeljna karakteristika im je korištenje dekorativnog likovnog izričaja kojim podražavaju izgled skupocjenih mramornih zidnih obloga.

Temeljiti zaštitni zahvati koji su na ovom lokalitetu provedeni pod nadleštvom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu, iznjedrili su konzervatorsku odluku da se freske iz ponutrice crkve odvoje od izvorne podloge i konzerviraju za muzejsku prezentaciju. Taj zahvat izveo je u razdoblju od 1987. do 1989. godine mr. sc. Branko Pavazza, konzervator-restaurator savjetnik. Ovaj vrijedan spomenik fresko slikarstva prezentiran je na izložbi „Ranokršćanski spomenici otoka Brača“ u Splitu, u okviru 13. međunarodnog kongresa starokršćanske arheologije 1994. god.

Prof. dr. sc. Branko Matulić i dr. sc. Tonči Borovac, konzervatori-restauratori specijalizirani za zaštitu zidnih slika i mozaika, osmišljavaju projekt prezentacije fresaka na način da nove sendvič podloge u proporciji doslovno odražavaju ponutrice oslikane crkve. U tu svrhu svi su ulomci fresaka prebačeni na pripadajuće podloge, a potom se izradila rekonstruktivna žbuka na kojoj su se nedostajući elementi likovne cjeline nadopunjavali oslikom u grisaille maniri.
Nakon konzervatorsko-restauratorskih zahvata na ostacima kasnoantičkih fresaka u substrukcijskom dijelu crkve, u taj prostor su 1996. godine postavljeni paneli s ranosrednjovjekovnim freskama. Na taj način se dobila zaokružena cjelina svih nalaza s ovog lokaliteta, no nažalost, lokalna arheološka zbirka već je više desetljeća izvan funkcije.” (prof. dr. sc. Branko Matulić)

Tijekom gotovo tri desetljeća, a uslijed neodgovarajuće i neujednačene mikroklime, te taloženja prašine i prljavštine, posebno ptičjeg izmeta, došlo je do manjih oštećenja na površini oslika i posebno do smanjenja čitljivosti kako samih izvornih ulomaka tako i rekonstruiranih likovnih uzoraka.“ (Branko Matulić)

Da bi se zaustavilo daljnje propadanje izvornih dijelova fresaka i obnovila čitljivosti cjelovite likovne kompozicije, na inicijativu Jadranke Nejašmić, ravnateljice Općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“, prof. dr. sc. Branko Matulić, konzervator-restaurator, predložio je čišćenje lica ulomaka fresaka i rekonstruiranje žbuke, obnovu crteža rekonstruiranog dijela likovne kompozicije kao i postavljanje završnog zaštitnog sloja.

Svjesna važnosti i značaja ovog vrijednog bolskog spomenika kulture, Katarina Marčić, načelnica, prihvatila je ponudu iako sredstva nisu bila predviđena proračunom za ovu godinu.

Nakon provedenih zaštitnih zahvata na izvornim ostacima kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih fresaka i obnovi njihove faksimilne rekostrukcije, koje je izvodio prof. dr. sc. Branko Matulić, , zidovi lapidarija i ulazna vrata još su sveže obojani.  Hvala Mariju Marinkoviću na volontiranju i njegovom djelatniku Bojanu Banjcu na pomoći.
Hvala Općini Bol na doniranom materijalu za bojanje.
Hvala Peri Trutaniću na popravljenim vratima.

Stara informativna ploča zamijenjena je novom. Hvala gospođi Vanji Kovačić, arheologinji, na napisanom tekstu kojeg smo preveli na tri jezika.

Lapidarij, vremenska kapsula, krsni list našega mjesta, nakon 26 godina, zasjao je punim sjajem.
Svakodnevno, osim ponedjeljkom,  otvoren je od 18.00 do 22.00 sata.

Kustos je Ante Kraljević, bolski student treće godine arheologije.

 

 

Obnova fresaka u lapidariju ispred crkve Sv. Ivana