Brački zbornici

Davne 1936. godine grupa intelektualaca okupljenih oko pjesnika Vladimira Nazora odlučila je osnovati Društvo Bračana i napisati knjigu o Braču.
Međutim, tek su 1940. sazreli uvjeti da se objavi prvi Brački zbornik zaslugom Mate Barišića i prvog urednika prof. Andre Jutronića. Umjesto jedne napisane knjige o Braču započeto je trajno pisanje o njemu kroz Brački zbornik i kroz različite monografije koje je pokretao Brački zbornik. Prošlo je punih 80 godina kako Brački zbornik, uz manje i kraće zastoje, izlazi u prosjeku svake treće godine.

Na početku, a u vrijeme osnivanja, Brački zbornik bio je zamišljen, u punom smislu tog pojma, kao znanstveno-stručna i informativna edicija o kulturi, povijesti, gospodarstvu, stanovništvu i drugim područjima života na otoku, sa svrhom da o Braču objavljuju svoje radove brački intelektualci bez obzira na to gdje žive. Na taj bi se način sakupljala grada, širile spoznaje i znanje o otoku. Vladalo je uvjerenje da je s gledišta znanosti otok zapušten te da je uvelike oštećena njegova kulturna i uopće povijesna baština.

U početnim vremenima Brački zbornik bio je edicija “Duštva Bračana”. Nakon 1945. god. Zbornik je izlazio kao kulturna edicija otoka Brača, koju je donirala Općina Brač, odnosno Sektor za kulturu. Tek 1996. Brački zbornik postao je zasebna institucija što su je osnovali brački kulturni djelatnici koji žive na otoku, u Zagrebu, u Splitu i drugdje. Institucija Brački zbornik osnovana je sa svrhom promicanja kulture na otoku, pisanom riječju ili drugim aktivnostima. Podjelom otoka (1995.) na veći broj općina postalo je jasno da će zbog toga biti ugrožena njegova kultura i kulturna baština, a to su vrijednosti koje imaju ponajprije otočno značenje.
Brački je zbornik od početka imao uobičajenu zborničku formu, to jest formu edicije s mnoštvom autorskih napisa iz različitih područja života na otoku. Prilozi su pisani slobodno i bez posebnih znanstvenih regula. U tom obliku izišla su prva tri broja. Nakon toga, od godine 1960. do 1997. zbornici su izlazili u obliku monografija ili tematskih zbornika u kojima su članci bili podređeni centralnoj temi Zbornika. Nesporno je da je na taj način stvoren golem znanstveni fond o pojedinim temama i o pojedinim znamenitim Bračanima. Time je izvorna misija Zbornika prekinuta, kao i izvorna ideja da se o otoku permanentno i raznoliko piše.

Izdavački je odbor Bračkog zbornika godine 1996. odlučio da se Zbornik vrati izvornom obliku, a da se određene monografije i druga važna izdanja objavljuju kao samostalne edicije u sklopu “Biblioteke Bračkog zbornika”. Time je stvorena mogućnost da se nastavi izdavanje Bračkog zbornika kao zborničke edicije i monografija u sklopu Biblioteke Bračkog zbornika.

Prvi glavni urednik Bračkog zbornika bio je prof. Andre Jutronić. Uredničke poslove obavljao je od 1940. do 1977. kada ga je smrt prekinula u plemenitom i nadasve važnom radu za kulturu otoka Brača. Prof. A. Jutronić uredio je 12 brojeva. Prva tri broja uredio je u klasičnom zborničkom obliku, dva zbornika (4 i 11) bila su tematska, jedan (5) bio je fotomonografija, dva su (8 i 12) posvećena velikim bračkim umjetnicima, te četiri zbornika (6, 7, 9 i 10) bila su autorske znanstvene monografije povijesnog i jezičnog karaktera.

Nakon smrti prof. A. Jutronića uređivanje Bračkog zbornika preuzeo je Ive Marinković. Na toj funkciji bio je od 1980. do 1995. god., to jest do svoje smrti. Ive Marinković je uredio 6 zbornika i nastavio objavljivati zbornike u formi različitih monografija. Zbornici koje je I. Marinković uredio uglavnom su bili tematski, bilo da ih je obradila grupa autora (13, 14 i 15) , bilo da ih je obradio jedan autor (16,17 i 18).

Ive Marinković je uz Brački zbornik uredio nekoliko monografija, osobito one posvećene znamenitim umjetnicima i monografiju posvećenu bračkim samostanima.
Treći je urednik Bračkog zbornika prof. dr. Ivo Šimunović kojega je na tu funkciju izabrao izdavački odbor 1996. godine. I. Šimunović je uredio dva Bračka zbornika (19,20,21,22, 23 ) u klasičnoj zborničkoj formi, te tri broja Biblioteke Bračkog zbornika (1, 2 i 3).

 

 

Brački zbornik br. 1

Vladimir Nazor: Brač – otok bez povijesti, Andre Jutronić: Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva, dr. Ivan Ostojić Benediktinska opatija u Povljima, dr. Cvito Fisković: Historički i umjetnički spomenici na Braču, dr. Vjekoslav Slovinić: Kuga na Braču 1784. g., Don Andrija Ciccarelli: Historijska obavještenja, dr. Mate Hraste: O štokavskim govorima na Braču, Luka Fertilio: Reportaža o Braču, dr. Josip Skarić: O higijenskim i zdravstvmim prilikama na otoku Braču, dr. Ljubo Leontić: Naši iseljenici u svjet¬skom ratu, I. F. Lupiš-Vukić: Bračani u prekomorskim zemljama. Jerko Dubravčić: Zadrugarstvo i mliječni proizvodi u stočarskim predjelima Brača, V. Štambuk: Kamenarstvo i kamenoklesarstvo na Braču, dr. Ivo Rubić: Površina otoka Brača, dužina njegove obale, apsolutna visina i gustoća stanovništva, dr. Branko Nižetić Dr. Ante Štambuk, dr.Ivan Esih: Dr. Mirko Vrsalović, Vladimir Nazor: Pred crkvom u Bolu, Miloš Jelinčić:Di su oni dani (pjesma), Pavle Valerijev: O Hrastinoj studiji o čakavštini, dr. Antun Cerineo: Nekoliko riječi o postanku, redakciji i važnosti Statuta i Reformacija otoka Brača, ing. Petar Jutronić: Elektrifikacija otoka Brača, Slavko Radić: Otok Brač u turističkom pogledu, Andre Jutronić: Građa za bračku bibliografiju; Društvene bilješke; Kulturne bilješke;Privredne bilješke;Statistički podaci;Popis liječnika Bračana u Splitu.

 

 

 

 

Brački zbornik br. 2

Dr. J. Radmilović: Otok Brač u Narodnooslo-bodilačkoj borbi, J. Palavršić Senkovići, dr. D. Rendić Miočević Da li je na Braču bilo grčkih kolonija?, dr. B. Nižetić: Spomenik L. N. Tolstoja na Braču, dr. K. Prijatelj: Slike Tripa Kokolje u Bolu, A. Jutronić Dujam Hrankovič i njegov “Opis Brača” iz 1405-, R. Vidović: Djetinjstvo kao pjesnički doživljaj Vladimira Nazora, D. Kečkemet: Djetinjstvo Ivana Rendića, D. Berić: Zaboravljeni brački pjesnik (M. Arnerić), N. Ostojić Uspomenie na otok Brač, T. Kirigin: Iz povijesti školstva na Braču, J. F. Lupiš Vukić: Bračani u Boliviji, A. Bulić Prirodne osobine otoka Brača, ing. Petar i ing. N. Jutronić: Elektrifikacija otoka Brača i srednjodal-matinskih otoka, P. Didolić Bračko kamenarstvo u toku vremena, I. Marinković: Turizam na Braču, ing. S. Ostojić: Crtice iz poljoprivrede Brača, A. Jutronić: Grada za bračku bibliografiju.

 

 

 

 

Brački zbornik br. 3

Dr. J. Radmilović: Zdravstveno osiguranje poljoprivrednih proizvođača, I. Marinković: Privreda otoka Brača, A. Jutronić: Prilog poznavanju veza Splita sa Bračanima, dr. S. Pulišević: Uz tekstove bračkih statuta, dr. C. Fisković Gotički ljetnikovac sred Bola, dr. K. Prijatelj: Tri priloga iz umjetnosti baroka na Braču, N. Vrsalović Bilješke sa reambu-lacije nekih arheoloških spomenika na Braču, P. Didolić: Historijski brački kamenolomi, I. Babarović: Anagrafe u Nerežišćima, A. Bulić: Stanovništvo otoka Brača, F. Lukšić: Bračani u prekomorskim zemljama, B. Biočina: Životni aktivizam Nazorove poezije, R. Vidović: Vladimir Nazor i melodije čakavske riječi, D. Berić: Neke “Likarice” pisane ćirilicom na Braču u X\H. vijeku, B. Fertilio: Nekoliko podataka iz usmene predaje o lokalnim zbivanjima, K. Baković: Razvoj privredno-komunalne djelatnosti od konca 1953- do zaključno 1957. God. Zapisnik prigodom polaganja podmorskog kabela 30 kV na trasi Dugi Rat – Postira, ing. P. Jutronić: Referat o razvitku elektrifikacije otoka Brača (prigodom puštanja u pogon kabela 8. IV 1956.), Referat A. Jutronića prigodom otkrića spomen-ploče pjesniku J. Kavanjinu u Sutivanu 28. VI. 1953., A. Jutronić: Građa za bračku bibliografiju.

 

 

 


Brački zbornik br. 4

Kulturni spomenici otoka Brača
A. Jutronić: Naselja na otoku Braču
D. Vrsalović: Pretpovijest i stari vijek
D. Domanćić: Srednji vijek
K. Prijatelj: Novi vijek

 

 

 

 

Brački zbornik br. 5

“Fotomonografija otoka Brača”

A. Kukec: Fotomonografija otoka Brača

 

 

 

Brački zbornik br. 6

D. Vrsalović: Povijest otoka Brača
Sadržaj: Prapovijest, Stari vijek, Razdoblje stare hrvatske države, Brač u Hrvatsko-Ugarskoj državi i Pod Venecijom (1102-1420), Unutrašnje prilike autonomne bračke komune, Brač u doba mletačke vladavine (1420-1797), Brač prvi put pod Austrijom (1797-1805), Brač pod Francuzima (1805-1813), Brač ponovno pod Austrijom (1811-1918)

 

 

 

 

Brački zbornik br. 7        

A. Cvitanić: Srednjovjekovni statut bračke komune
Sadržaj: Prvi dio – Uvod u statut
Komuna, njen statut i proizvodni odnosi u njoj, Organizacija vlasti komune, Pravni sistem komune
Drugi dio: Statut
Prva knjiga Statuta otoka Brača, Druga knjiga statuta otoka Brača,

Treća knjiga statuta otoka Brača, Četvrta knjiga statuta otoka Brača,

Prva knjiga reformacija otoka Brača, Druga knjiga reformacija otoka Brača, Treća knjiga reformacija otoka Brača.

 

 

 

 

Brački zbornik br. 8

“Ivan Rendić – život i djelo”
D. Kečkemet: Ivan Rendić – život i djelo
Sadržaj: Predgovor, Život, Djetinjstvo (Supetar 1849-1865), Nauke (Trst, Venecija, Firenca 1865-1876), U domovini (Zagreb 1877-1880), U Trstu i po Hrvatskoj (Trst 1881-1899, Zagreb 1899-1902, Trst 1902-1921), Starost (Supetar 1921-1832), Umjetnost, Katalog, Reprodukcije, Bilješke i prilozi.

 

 

 

 

Brački zbornik br. 9      

“Bibliografija otoka Brača”
A. Jutronić: Bibliografija otoka Brača
Sadržaj: I. dio – Bibliografija dopisa i vijesti do 1920.
II. dio – Bibliografija radova, članaka, prikaza, beletristike i bilježaka,
Indeks autora. Dodatak indeksu autora.

 

 

 

Brački zbornik br. 10

 

 

 

 

 

Brački zbornik br. 11

“Folklor otoka Brača”
Sadržaj: M. Bošković-Stulli: Usmene pripovijetke i predaje s otoka Brača. O. Delorko: Narodne pjesme otoka Brača, D. Rihtman-Šotrić Narodna tradicional¬na muzika otoku Brača, I. Bezić Glazbeni svijet Bračana u predaji prve polovice 20. stoljeća, I. Ivančan: Narodni plesovi otoka Brača, N. Bonifačić-Rožin: Maškare i njihove dramske igre na otoku Braču, J. Miličević: Narodni život i običaji na otoku Braču. J. Gamulin i I. Vidović: Etnografski prikaz otoka Brača, P. Šumunović: Ogled jezičnih osobina bračke čakavštine. …..: Osvrti, …..: Prikazi i kritike.

 

 

 

 

 Brački zbornik br. 12

“Branislav Dešković ”
Tekst i reprodukcije: Duško Kečkemet
Sadržaj: Predgovor, Život, Djelo, Reprodukcije, Katalog djela, Izložbe, Literatura, Bilješke, Indeks imena, Popis reprodukcija

 

 

 

 

Brački zbornik br. 13

Iseljenici otoka Brača”
K. Derado, I. Čizmić: Iseljenici otoku Brača Sadržaj: Predgovor
I. – Iseljavanje s otoka Brača
II. – Bračani u svijetu
III. – Popis iseljenika Bračana

 

 

 

 

Brački zbornik br. 14

“Prirodne osnove otoka Brača”
Sadržaj: Klement Derado: Reljef otoka Brača, I. Vukadin: Maritimne karakteristike Brača, V. Čubraković: Uvod u geologiju i hidrologiju otoka Brača, I. Baučić Jame i špilje na otoku Braču, G. Frank: Duboka istražna bušotina, V. Jelaska: Bituminozne stijene otoka Brača, D. Rakita: Tunel “Vidova gora”, V. Juras: Klimatski prikaz otoka Brača, B. Miloš: Bračka tla, V. Topić, B. Miloš, J. Martinović: Šumske površine značajnog krajolika Vidova gora, V. Bevanda: Prilog poznavanju bračke flore, V. Malez: Determinirana fauna iz naslaga spilje Kopačine, A. Cvitanić Ornito-fauna otoka Brača

 

 

 

Brački zbornik br. 15

Obljetnica Povaljske listine i Praga”
Sadržaj:
D. Malić: Povaljska listina – latinička transliteracija teksta, B. Fučić Granična područja glagoljice i ćirilice, R. Katičić: Od Konstantina Porfirogeneta do Povaljske listine, T. Raukar: Srednjovjekovni Brač na razmeđi društva, E. Hercigonja: Povaljska listina i natpis Povaljskog praga u Hrvatskoj kulturnoj i književnoj povijesti, A. Nazor: Ćirilica i glagoljaši, D. Malie “Staro” i “novo” u jeziku Povaljske listine, A. Menae Neke jezične veze Povaljske listine i staroniskih pisanih spomenika, M. Moguš: O vokabularu Povaljske listine, P.Šimunović Povlja u doba Povaljske listine i Povaljskog praga, P. Šimunović: Antroponimijski sustav Povaljske listine i Povaljskog praga, N. Kolumbić Povaljski prag u okviru problematike najranijega hrvatskog stihotvorstva, J. Mihojević: Ritmičke sekvencije u natpisu na Povaljskom pragu, H. Gjurišin: Povaljski prag s arheološkog gledišta, V. Bayer: Povijesno značenje Povaljske listine, A. Cvitanić: Pravnopovijesno značenje Povaljske listine i Povaljskog praga, P. Ivić: Otkud ćirilica na Braču, D. Malie O narodnosti pisara Ivana, M. Suić: Prilog toponomastici otoka Brača.

 

 

 

Brački zbornik br. 16

“Zadrugarstvo otoka Brača”
Marinković: Zadrugarstvo otoka Brača
Sadržaj: Predgovor
1. Zadrugarstvo otoka Brača
2. Zadrugarstvo Brača od prvih početaka do 1918.
3. Zadrugarstvo Brača od 1918. do Drugog svjetskog rata
4. Zadrugarstvo Brača od 1945. do danas
5. Devedeset pet godina Prve dalmatinske vinarske zadruge u Bolu na Braču
6. Dokumentacija.

 

 

 

 

Brački zbornik br. 17

“Brač i njegovo pomorstvo”
J. Gospodnetić: Brač i njegovo pomorstvo
Sadržaj: Uvod
Postanak bračkog srednjovjekovnoga društva i političke organizacije
1. Strateška važnost otočja u pitanju carskog nasljedstva,
2. Stvaranje miroljubivog otočkog kneštva i bračkog komuna,
3. prema staleškom raščlanjenju bračkoga komuna
Pomorstvo Brača Brač knežija u Mletačkoj Republici
1. U okviru prvenstva talijanske gradske i pomorske civilizacije u Europi (1420.-1572/75.), 2. U okviru prelaza centra europske civilizacije na sjeverna mora s proširenjem na oceane (1570-1699,), 3. U okviru postanka ravnovjesja europskih država, integracije europskih mora i obnove mediteranske ekonomije (osamnaesto stoljeće)
Pogovor.

 

 

 

Brački zbornik br. 18

“Bračke književne slike”
J. Mihojević: Bračke književne slike
Sadržaj: Povaljski prag kao književni spomenik, Pjesnik bez pjesničke ostavštine, Bolska bratovštinska pjesmarica, O autorstvu “Plača” iz bolske pjesmarice, Brački dramatičari 16. i 17. stoljeća, Kratki bljesak književnog baroka, Tajna Ivaniševičeva “Cvita šestog”, Pustinjak Mikula Bobetič i njegov rukopisni zbornik, Pomorac i pjesnik Marko Arnerić, Dva pravilnika dračevičkih pustinjaka iz god. 1806., Andro Jutronić među zenitistima, Jorjo Cerinić.

 

 

 

 

Brački zbornik br. 19

Sadržaj: Odabrana tema zbornika
Prof. N. Bezič-Božanić: Prof. Andro Jutronič (1895-1977), akad. K. Prijatelj: Sjećanja na prof. Jutronića, prof. M. Mimica: Andro Jutronić – geograf, D. Marović: Športska djelatnost Andre Jutronića, D. Jutronić: Udruženje Bračana, prof. A. Jutronić: Bračka naselja i podrijetlo stanovništva.
Tragom prošlosti:
Prof. N. Bezić-Božanić: Supetrani u 18. stoljeću, dr. S. Piplović: Izgradnja luka na otoku Braču.
Iz kulture:
Prof. J. Ljubetič: Brač u književnosti pisaca bračkog podrijetla Stanovništvo – Gospodarstvo – Ekologija
Dr. I. Simunović: Živjeti na otoku, mr. Đ. Fabijanović: Nova demografska obilježja otoka Brača
Spomenice: Akad. P. Simunović: Ive Marinković Mijarić (1918-1995. god.)
Brački ljetopis:
I. Radić Brački ljetopis.

 

 

 

Brački zbornik br. 20

Sadržaj:
1. Odabrana tema zbornika
I.Šimunović: Ive Marinković veliki Bračanin,
E. Ljubetić-Sirotković i J. Sirotković: Naš prijatelj Ive Marinković Mijarić,
D. Kečkemet: Sjećanje na Ivu Marinkovića, D. Vlahovič: Brač u Ivino doba
2. Jubilarno izdanje Bračkog zbornika:
I. Šimunović: Svi brački zbornici – retrospektiva,
D. Jutronić: Uz šezdesetu obljetnicu prvog broja Bračkog zbornika
3. Tragom prošlosti:B. Čečuk: Špilja Kopačina kod Donjeg Humca na otoku Braču,
N. Bezić–Božanić Supetar u XIX. stoljeću
4. Kultura:
N. Mihanović: Vladimir Nazor – njegov život i njegov svijet, P. Simunovič: Ime u funkciji književnog djela (primijenjeno na osobnim imenima romana “Pastir Loda”), A. Stamač: Pjesnička baština Vladimira Nazora, P. Simunovič: Bernardin Drivodilić (petstota obljetnica smrti), I. Petrinovič: Gajo Bulat, D. Kečkemet: Ivan Rendić o Braču prošlog stoljeća, J. Ljubetič: Antonio Rendić Ivanović – Liječnik i pjesnik
5. Gospodarstvo i stanovništvo:
J. Defilippis: 0 poljoprivredi i obiteljskom gospodarstvu otoka Brača, I. Simunovič: Obitelj u gospodarstvu otoka Brača, M. Andreis: Migracije stanov¬ništva između otoka Brača, Šolte i Divenika do godine 1900.
6. Bračke zanimljivosti:
I. Hržić: Jedrenjak Colonija od Trsta do Montevidea 1874. god., B. Tomič: U susret zaboravljenoj zvjezdarnici u pustinji Blaca
7. Spomenice
P. Simunovič: Don Ivan Ostojić, P. Simunovič: Stjepan Pulišelić, I- Simunovič: Akademik Kruno Prijatelj, V. Kovačić Davor Domančić, I. Mamić Mario Puratić D. Jutronič: Dr. Nikola Novaković
8. Brački ljetopis:
I. Radić Ljetopis 1997., 1998. i 1999. god.
9. Izdanja Biblioteke Bračkog zbornika

 

 

 

Brački zbornik br. 21

Arheološka baština otoka Brača
Zoran Staničić, Nikša Vujnović, Branko Kirigin, Slobodan Čače, Tomaž Podobnikar, Josip Burmaz
Uvod
Petar Šimunović: Stazama drevnih prežitaka
Predgovor
1. Otok Brač : Geologija i hidrologija Brača;Klima otoka Brača; Tla otoka ; Demografska kretanja na Braču; Poljoprivreda i druga ekonomska zanimanja na Braču
2. Arheološka istraživanja na otoku Braču od prvih početaka do 1994.: Počeci razvoja do XIX. stoljeća;
Od XIX .stoljeća do Prvog svjetskog rata ; Između dva svjetska rata; Nakon Drugog svjetskog rata : Prapovijest, Višeperiodno nalazište Škrip; Antika, Rani srednji vijek
3. Pisana vrela za povijest Brača u antici : Pseudo Skilak; Apolonije Rođanin; Stjepan Bizantinac; Pomponije Mela; Plinije Stariji; Itinerarum maritimum; Peutingerova karta; Anonim Ravenjanin
4. Stanje sačuvanosti arheoloških nalazišta i spomenika na Braču
5. Popis arheoloških nalazišta na otoku Braču
6. Tabele : Nalazišta složena po glavnom broju ; Nalazišta složena po toponimu ; Nalazišta složena po glavnom razdoblju
7. Karte
Bibliografija
Nenad Cambi : Kiparstvo na Braču u antičko doba

 

 

 

                                                                                                                                                    

 Brački zbornik br. 22          

Petru Šimunoviću o 75. obljetnici života
I. dio
Petru Šimunoviću o 75. obljetnici života
Dunja Brozović Rončević: Petar Šimunović i njegov Brač,
Bibliografija radova akademika Petra Šimunovića,
Tonko Maroević: Dračevica, Braču uzdanica
II. dio
Društveno-povijesna tematika
Hrvoje Gjurašin: Ukop od prapovijesti do srednjeg vijeka na otoku Braču
Nenad Cambi: Bilješke o kasnoj antici na Braču
Dragan Jutronić: Najstariji opis otoka Brača
Vanja Kovačić: Kaštel Pinezić u Pučišćima,prilog bračkim utvrdama XVI. stoljeća
Ivana Prijatelj Pavičić: Prilog poznavanju triju slika podrijetlom iz obitelji Cerinić Gligo iz Bobovišća.
Franjo Šanjek: Intelektualni život bolskih dominikanaca u XVI. stoljeću
Josip Vrandečić: Narodni preporod na otoku Braču
Ivica Eterović: Bratovštine na otoku Braču
Hrvoje Gjurašin: Frano Radić (1857.- 1933)
Radoslav Bužančić: Sanctistephani de Lubrecina, starohrvatska crkva u uvali Lovrečini na Braču
Josip Vrandečić: Bračke čitaonice u svom nacionalnom razvoju
III. dio
Humanística tematikaIvo ŠKARIĆ
PETAR ŠIMUNOVIĆ: BROŠKE RIČI
DRAGICA MALIĆ:NOVO ČITANJE POVALISKE LISTINE
Ivo BABIĆ:O IMENU KREŠIMIR
LUCIJA PULJAK:BRAČKI “ČAKAVČIĆI” I SVLADAVANJE HRVATSKOGA JEZIČNOG STANDARDA
IVE ŠIMAT BANOV:BRAČ “IZA ŠKURA” ILI DRUGO LICE MEDITERANA
JERKO LJUBETIĆ:ČILEANSKOBRAČKA (HRVATSKA) LITERATURA
DUBRAVKA DOROTIĆ SESAR:KUKUCÍNI BRAČ – JEDRO I SIDRO
JOSIP BRATULIĆ:VLADIMIR NAZOR I ISTRAJ

EVGENIJ PAŠČENKO:ODJECI BRAČKE MITOLOŠKE BAŠTINE U NAZOROVOJ PROZI
JoSIP LISAC:ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ I JAKOV PLETIKOSA
ANTICA MENAC:NEKI TIPOVI FRAZEMA SA SASTAVNICOM ČOV1K U BRAČKIM ČAKAVSKIM GOVORIMA
MIRA MENAC-MIHALIĆ:IZ BRAČKE FRAZEOLOGIJE
NEVENKA NEKIĆ:MOJA ZEMLJA
OLGA PERIĆ:N AZORO VA GALATE JA
NEVENKA NEKIĆ:BRAČ KAO MOJA ZEMLJA
OLGA PERIĆ:N AZORO VA GALATE JA
PETAR ŠIMUNOVIĆ:TRAGOM SJEĆANJA
JAKŠA FIAMENGO:0BRAČKI SONETI ILITI POZIV NA SVEČANOST
IV. dio
Svebračka tematika
Ivo ŠIMUNOVIĆ:ŽIVJETI NA OTOKU
MARGARITA SVEŠTAROV ŠIMAT:KRONIKA JEDNOG ZAVIČAJNOG ZAPLETA
VLADIMIR JELASKA:BRAČ – “OTOK BEZ VODE”
JOSIP DEFILIPPIS:MEDITERANSKI KORIJENI BRAČKOGA AGRARA.
DUŠKO KEĆKEMET:KAMENE POLJSKE GRADNJE NA BRAČU
IVICA MARTINIĆ:PROMET IZMEĐU MIRA I NEMIRA
NEVEN ŠERIĆ:PODMORJE OTOKA BRAČA.
TOMISLAV BUŽANČIĆGRADITI NA OTOKU
MAJA ŠTAMBUK:DVA ZAVIČAJA: ZAGREPČANI PODRIJETLOM IZ SELACA
IVICA ETEROVIĆ:DON KUZMA ŠIMUNOVIĆ
V. dio
Dodatak zborniku……………………………….
PETAR ŠIMUNOVIĆ
OTOK TRUDAN OD POVIJESTI 1 OD SPOMENIKA……..
PETAR ŠIMUNOVIĆ
OPČINJENOST OTOKOM

 

 

 

Brački zbornik br. 23

Ivo Šimunović: Ive Marinković Mijarić
Crtice iz života
Predgovor
Uvod – Ive „Veliki Bračanin“
1.Crtice iz života Ive Marinkovića
2. Ivino životno djelo
3. Ivina kulturna dimenzija
4. Rekli su o njemu
5. Spomenici u uspomenama

 

 

Brački zbornici
Tagged on: